insan kaynakları geliştirme

Şikayet Yönetimi Prosedürünün Amaçları ve Yararları

Şikayet prosedürü, bir şikayetin dosyalanması ve farklı adımlarla nihai karara aktarılması yöntemidir. Şikayetlerin Ele Alınması Prosedürü: Şikayet yönetimi prosedürünün amaçları şunlardır: 1. Çalışanların şikayetlerini yayınlamalarını sağlamak 2. Şikayetin doğasını açıklığa kavuşturmak 3. Memnuniyetsizlik nedenlerini araştırmak

Eğitim: Eğitimin Anlamı, Tanımı ve Çeşitleri

Eğitim: Eğitimin Anlamı, Tanımı ve Çeşitleri! Eğitim, insan kaynakları gelişiminde temel bir kavramdır. Öğretim ve uygulama ile istenen bir standarda özel bir beceri geliştirmekle ilgilenir. Eğitim, bir çalışanı işini doğru, etkili ve vicdani bir şekilde yapabilecekleri bir konuma getirebilecek oldukça faydalı bir araçtır. Eğitim, bir çalışanın bel

İyi Bir Şikayet Yönetimi Prosedürünün En Önemli 4 Özelliği

İyi bir şikayet yönetimi prosedürünün dört özelliği aşağıdaki gibidir: 1. Adalet 2. Hükümler net bir şekilde kesilmiş olmalıdır 3. Prosedürel adımlar 4. İstemi. 1. Adalet: Burada süpervizörlerin tutumu önemlidir. Tüm denetim otoriteleri, hiçbir atlatma söz konusu olmadığı sürece çalışanın temyiz hakkını kabul etmelidir. Adalet sadece adil olmak için değil

İnsan Kaynağını Geliştirme: Özellikler, Kapsam ve Amaçlar

İnsan Kaynakları Geliştirme: Özellikler, Kapsam, Amaçlar ve İşlevler! 1970 yılında Leonard Nadler, “İnsan Kaynakları Geliştirme” (İKG) terimini içerdiği “İnsan Kaynaklarını Geliştirme” kitabını yayınladı. İnsan kaynağı, kuruluşun misyonunun, vizyonunun, değerlerinin ve hedeflerinin yaratılması ve gerçekleştirilmesine potansiyel katkı sağlayan bir kuruluş için mevcut olan insanların yetenek ve enerjilerini ifade eder. Gelişim, tüm insanın, bedenin, aklın ve ruh

Çalışanların Performansının Değerlendirilmesinde Kullanılan İlk 15 Yöntem

Çalışanların performans değerlendirmesinde kullanılan yöntemlerden bazıları şunlardır: 1. Kontrol listesi yöntemi: Bir kontrol listesi, çalışanların özellik, nitelik ve davranış ifadelerinden oluşan bir listedir. Olumlu ve olumsuz cevapları temsil eden iki “Evet” ve “Hayır” sütunu vardır. 2. Zorla dağıtım yöntemi: Bu y

Çalışanların Performans Değerlemesinin Avantaj ve Dezavantajları

Çalışanların Performans Değerlendirmesi Avantaj ve Dezavantajları! Performans Değerlemenin Avantajları: 1. Performans iyileştirme: Değerleme sistemleri daima çalışanların performansını iyileştirmeyi amaçlar. Teknoloji ve sosyal süreç gibi fırsat faktörlerini analiz etmeye ve değerlendirmeye yardımcı olur. 2. Çalışanların gelişim

Teşvikler: Anlam, Tanım ve Diğer Detaylar

Teşvikler: Anlam, Tanım ve Diğer Detaylar! Bir çalışanın dikkatini çekecek ve çalışmaya motive edebilecek herhangi bir şey teşvik edici olarak adlandırılabilir. Teşvik, bir kurumun genel performansını iyileştirmeyi amaçlar. Teşvikler doğrudan ve dolaylı tazminat olarak sınıflandırılabilir. Bireysel planlar, grup pl

Çalışanların Tutma: Yararları, Yöntemleri ve Tutma Yönetimi Stratejileri

Çalışanların Tutma: Yararları, Yöntemleri ve Tutma Yönetimi Stratejileri! Her kurum etkin bir şekilde çalışabilmesi için verimli ve istikrarlı bir insan kaynağı gerektirir. İşgücünün istikrarını sağlamak için üst yönetim, işyerini zevkli ve çekici hale getirecek bazı önlemler almalıdır. Sadece işçiler aynı organizasy

Eğitim Yöntemleri: İş Başında Eğitim Yöntemi ve İş Dışı Yöntemler

Eğitim Yöntemleri: İş Başında Eğitim Yöntemi ve İş Dışı Yöntemler! Yönetim gelişimi, yöneticilerin yönetme yeteneklerini geliştirdikleri sistematik bir büyüme ve gelişme sürecidir. Sadece yöneticilerin performansını iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda büyüme ve gelişme için fırsatlar sunar. Yöneticilerin bilgi ve becerile

Performans Değerlendirme: Anlam, Özellikler, İhtiyaçlar ve Yöntemler

Performans Değerlendirme: Anlam, Özellikler, İhtiyaçlar ve Yöntemler! Performans değerlendirmesi, çalışanların işyerindeki davranışlarını ve performanslarını değerlendirmenin bir yöntemidir. Bu, iş performansının hem niteliksel hem de niceliksel yönlerinin değerlendirilmesini içerir. Performans Değerlemenin

Şikayetleri Keşfetmenin En Önemli 6 Yolu - Açıklaması!

Şikayetleri keşfetmenin yollarından bazıları şunlardır: Şikayetler çeşitli şekillerde ortaya çıkarılabilir. Dedikodu ve asma, çalışanların şikayetleri hakkında hayati ipuçları sunmaktadır. Olgun kutular, açık kapı politikaları, periyodik görüşme ve çıkış anketi, çevredeki gizemleri ortaya çıkarmak için de yapılabilir. 1. Gözlem: Bir yönetici / süpervizör

Tazminat: Tazminatın Anlamı, Sistemi ve Amaçları

Tazminat: Tazminatın Anlamı, Sistemi ve Amaçları! Tazminat terimi, çalışanın brüt kazancını, finansal kazançlar ve sosyal haklar şeklinde göstermek için kullanılır. Tazminat ayrıca şu şekilde tanımlanabilir: 1. Çalışanları performans göstermeye motive edebilecek bir ödül sistemi. 2. Değerleri ve kültürü te

Bilgisayar Uygulaması ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Bilgisayar Uygulaması ve İnsan Kaynakları Yönetimi! İnsan kaynakları yönetiminde bilgisayar uygulaması, genellikle yönetim bilgi sistemi olarak bilinen bilgisayar kullanımının yönetsel uygulamalarıdır. İnsan Kaynakları Yönetimi durumunda, İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi (HRIS) olarak bilinir. Bilgisayar, verile

İnsan Kaynakları Kayıtları: Türleri, Amaçları, Temelleri ve Önlemleri

İnsan Kaynakları Kayıtları: Tipleri, Amaçları, Temelleri ve Önlemleri! İnsan kaynakları kayıtları, bir kuruluş tarafından işlevlerini yerine getirmek için kullanılan bilgi belgelerine atıfta bulunur. Kuruluşun hafızasını temsil eder. Kayıtlar, yazılı, resimli, çizelge vb. Bu nedenle organizasyonun faaliyetlerinin somut kanıtıdır. Personel kayıtları, örgütü

İnsan Kaynakları (İK) Denetimi: Anlamı, Özellikleri, Amaçları ve Yaklaşımları

İnsan kaynakları denetiminin anlamı, özellikleri, amaçları, ihtiyacı ve yaklaşımları hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun. Anlamı: İK denetimi önemli bir yönetim kontrol aracıdır. Kuruluşların İK yönetiminin performansını ve etkinliğini değerlendirmek için bir araçtır. Dale Yoder'a göre, “Per

İnsan Kaynakları (İK) Araştırması: Özellikleri, Amaçları ve Teknikleri

İnsan Kaynakları (İK) Araştırması'nın özellikleri, amaçları, teknikleri, süreci, özel özellikleri ve ihtiyacı hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun. İK Araştırmasının Özellikleri: Yukarıdaki tanımlardan altı çizili özellikler şöyledir: (1) İK araştırması iyi planlanmış ve objektif analiz için sistematik olarak tasarlanmıştır. (2) Gerçekleri araştırır, analiz eder

İnsan Kaynağını Geliştirme ve İnsan Kapasitesini Geliştirme

İnsan Kaynağını Geliştirme ve İnsan Kapasitesini Geliştirme! Herhangi bir organizasyonun yönetiminin özü, mevcut tüm insani ve fiziki kaynakları, finansal ve teknolojik kaynakları etkin biçimde kullanmaktır. İKG, insan kapasitesinin geliştirilmesi ile ilgilidir. İnsan kapasitesi veya insan potansiyeli şunları içerir: yetenek, bilgi, değerler, İK becerileri, duyarlılık, sadakat ve bağlılık, şeffaflık, liderlik gelişimi. yetenek: Yetenek, belirli bir

İnsan Kaynakları Denetimi Alanları: 6 Önemli Alan

Aşağıdaki altı önemli insan kaynakları denetim alanı hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun; (1) Planlama, (2) İşe Alma ve Geliştirme, (3) Organize etme, (4) Taahhüt, (5) Yönetim ve (6) Araştırma ve Yenilik! (1) Planlama: Planlama, insan kaynakları denetiminin yapılabileceği ana alanlardan biridir. İK gereksiniminin

Deneyimsel Öğrenme: Anlamı ve Önemi

Deneyimsel öğrenmenin anlamı ve önemi hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun! Deneyimsel Öğrenmenin Anlamı: Deneyimsel öğrenme, tecrübe ve gözlemi içeren veya buna dayanan anlamına gelir. İnsanlar tecrübe ve gözlem yoluyla öğrenirler. Bu doğal bir öğrenme şeklidir. Öğrenme organizasyonu, deneyimsel öğrenmeyi teşvik eder. Kişi kıdemde büyüdükçe, yaş

Denetim Raporu: Nasıl Hazırlanır?

Bu makale, bir denetim raporunun nasıl hazırlandığı konusunda sizi yönlendirecektir! İnsan Kaynakları politikalarını, prosedürlerini, uygulamalarını ve sonuçlarını değerlendirdikten sonra, denetçiler gözlem ve bulguları hakkında bir rapor hazırlamak ve gerekli tavsiyelerde bulunmak zorundadır. İK hakkındaki denetim

En İyi Motivasyon Teknikleri - Açıklamalı!

Aşağıdaki iki motivasyon tekniği hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun; (1) Finansal Motivasyon ve (2) Finansal Olmayan Motivasyon! 1. Mali Motivasyon: Finansal motivasyon teknikleri doğrudan veya dolaylı olarak parayla ilgili teşviklerdir. Para en etkili ve en önemli motivasyon kaynağıdır. Para satın

İnsan Kaynakları Değerleme İlk 7 Yöntemleri

Aşağıdaki insan kaynakları değerleme yöntemleri hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun; (1) Tarihi Maliyet Yöntemi, (2) İkame Maliyet Yöntemi, (3) Ekonomik Değer Yöntemi, (4) Standart Maliyet Yöntemi, (5) Mevcut Değer Yöntemi, (6) Mevcut Satın Alma Gücü Yöntemi ve (7) Fırsat Maliyet Yöntemi. (1) Tarihsel Maliyet

HRD Alt Sistemleri: 13 Önemli Alt Sistem

Aşağıdaki on üç önemli alt sistem hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun, örneğin, (1) Performans Değerlendirmesi, (2) Potansiyel Değerlendirme, (3) Kariyer Planlama, (4) Eğitim, (5) Organizasyonel Gelişim, (6) Ödüller, ( 7) Danışmanlık, (8) Kalite Çemberi, (9) Rol Analizi ve diğerleri. (1) Performans Değe

İnsan Kaynağını Geliştirme: Doğa, İhtiyaç, Amaçlar

İKG'nin doğası, ihtiyacı, amaçları, sonuçları ve İKG yöneticisinin nitelikleri hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun! Doğa: Aşağıdaki noktalar insan kaynakları gelişiminin doğasını açıklayacaktır: (1) Sistem Bileşimi: İKG, İnsan Kaynakları Sisteminin merkezindedir. Beceri, yetenek ve yetkinl

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesinde Program Koordinatörünün Rolü

Program koordinatörünün insan kaynakları gelişimindeki rolü hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun. Program Koordinatörü ayrıca eğitmen veya eğitimci olarak bilinir. Çalışanların bilgi, beceri, yaratıcı yeteneklerini ve tutumlarını geliştirmek ve geliştirmek için planlı bir çaba olan insan kaynakları gelişimi aracılığıyla organizasyonun gelecekteki potansiyelini oluşturmada çok önemli bir rol oynamaktadır. Kuruluşun belirtilen hedeflerine u

İnsan Kaynağını Geliştirme: Kavram, Araçlar ve Bütünleştirme Stratejileri

İnsan kaynakları geliştirme kavramını, araçlarını ve entegrasyon stratejilerini öğrenmek için bu makaleyi okuyun! Konsept: İnsan kaynakları gelişimi, insan kaynakları yönetiminin bir parçasıdır. İKY'nin ana işlevidir. Her kurum ve yönetimi, iş hayatında kalmak, rekabet ve Mart ayının refah ve büyümeye yönelik olmak istemesi durumunda insan kaynaklarını geliştirme sorumluluğuna sahiptir. Büyüyen farkındalığın modern dö

İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi (HRIS)

İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi (HRIS) kavramı, avantajları ve altyapısı hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun! Konsept: İnsan kaynakları bilgi sistemi tüm büyük organizasyonların bir parçası haline geldi. İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili bilgilerin işlenmesine yardımcı olan bilgisayarlı bir sistemdir. Örgütün insan gücü bi

Talep ve Arz Tahmini: Faktörler ve Metodlar

Talep ve arz tahmininin faktörleri ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun! Talep Tahmini: Talep tahmini, insan kaynakları planlamasının nicel bir yanıdır. Her tür ve organizasyondaki insan kaynağının gelecekteki ihtiyacını tahmin etme sürecidir. Faktörler: İnsan kaynaklarına olan talebin tahmin edilmesi, aşağıdaki gibi bazı faktörlere bağlıdır: (1) En az beş yıl boyunca organizasyonda istihdam eğilimi izlenecek gelecekteki ihtiyaçları belirlemek için. (2) Örgüt emeklilik, ölüm, isti

İnsan Kaynakları Planlaması: Kavram, Anlam ve Doğa

İnsan kaynakları planlamasının kavramı, anlamı ve doğası hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun! Konsept: İnsan kaynakları herhangi bir organizasyonun en önemli varlıklarıdır. Kuruluşun başarısı veya başarısızlığı, büyümesi ve gelişimi insan kaynağına bağlıdır. Bu nedenle organizasyon, örgütse

İnsan Kaynakları Planlaması: Amaçlar ve Temeller

İnsan kaynakları planlamasının amaçları ve esasları hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun! İnsan Kaynakları Planlamasının Amaçları: (1) İnsan kaynakları mevcut stokunun optimum kullanımını sağlar. (2) Bireysel ve örgütsel özlemlerin, çalışanların ve organizasyonun ortak çabalarıyla yerine getirilmesine yardımcı olur. (3) Kuruluşun gelecekteki bece

Yeniden Dağıtım, Yedeklilik ve İşten Çıkarma Planlaması

Tedbirler hakkında bilgi edinmek ve yeniden dağıtım, fazlalık ve işten çıkarma planlarını planlamak için bu makaleyi okuyun! İnsan kaynaklarının gelecekteki fazlalığına bakıldığında, kuruluşlar yeniden dağıtım, artıklık ve geri alım için eylem planı hazırlamak zorundadır. Bunlar, fazla insan kaynağında

İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İşletmeler

Endüstriyel bir işletmede insan kaynağının önemi hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun! İnsan kaynakları, herhangi bir kuruluşun değerli mülkiyetidir, yani endüstriyel işletme demek. Bu nedenle, hayatta kalma ve büyüme durumlarına azami özen gösterilmesi gerekmektedir. Bir sanayi kuruluşunun refahı ve büyümesi onlara bağlı. Dolayısıyla insan kaynak

Örgüt İçinde İnsan Kaynaklarının Rolü (Diyagramlı)

İnsan kaynaklarının bir organizasyondaki rolü hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun! İnsan kaynakları yönetimi altında insanoğluna kaynaklar, yani yararlanacakları varlıklar olarak muamele edilir. Bu nedenle, insan kaynakları bitmeyen bir güç kaynağı, yetenek, yetkinlik, beceri, yaratıcılık, bilgi, tutum yeteneği, değerler, inançlar, yetenekler, verimlilik, karar verme yeteneği, cesaret, azim, örgütsel başarı için kullanılacak coşku haline gelir. hedefleri. Kuruluşlar insan ka