Uluslararası Ticaret

Ödemeler Dengesi Borsa Teorisi

Ödemeler Dengesi Borsa Teorisi! Aynı zamanda talep arz teorisi olarak da adlandırılır. Teori, döviz kurunun temel olarak ilgili ülkenin ödemeler dengesi konumu ile ilgili olduğunu vurgulamaktadır. Olumlu bir ödemeler dengesi, ülkenin para biriminin değerinde bir değer kazanmaya yol açmaktadır. Olumsuz ödemel

PPP Teorisine Karşı 15 Eleştiri (Şekilli)

PPP Teorisine karşı yapılan eleştirilerden bazıları şunlardır: 1. Birçok gerçek belirleyiciyi yok sayar: Teori, satın alma gücü ile döviz kuru arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu gösterir ve operasyonun arkasında yer alan diğer birçok ihracat ve ithalat faktörünü göz ardı eder. 2. Gerçekçi olmayan varsay

Sabit Döviz Kuru Sisteminin 10 Değeri

Sabit döviz kuru sisteminin aşağıdaki değerlere sahip olduğu iddia edilmektedir: 1. İhracatçılara veya ithalatçılara işlerini yapmalarında yardımcı olan bir kesinlik unsuru içerir. Dolayısıyla, uluslararası ticaretin gelişimini teşvik eder. 2. Düzenli bir yabancı sermaye akışı sağlar ve ilerici planlama çabalarını destekler. 3. Dünyadaki para ve sermaye

Döviz Kuru Dengesi Notları

Döviz Kuru Dengesi Notları! Emtia piyasasında olduğu gibi, döviz piyasasında da normal veya eşit bir döviz kuru var ve kısa vadeli döviz kuru bir piyasa var. Denge oranı, piyasadaki döviz kurunun salındığı “norm” dur. Denge veya normal döviz kuru farklı para standartlarında farklı belirlenir. Döviz kuru, döviz piya

Nane Paritesi Dengesi Kur Değişim Teorisi

Nane Paritesi Denge Kur Teorisi! İki ülkenin para birimleri metalik bir standarttayken (altın veya gümüş), aralarındaki döviz kuru oranı, iki ülkenin para birimleri arasındaki nane oranlarının paritesine göre belirlenir. Bu nedenle, aynı metalik standartta olan ülkeler arasında döviz kurunun belirlenmesini açıklayan teori (örneğin altın sikke standardı) döviz kuru Nane Paritesi Teorisi olarak bilinir. Nane paritesi, döviz ku

Uluslararası Ödemeler yapmak için kullanılan 4 Başlıca Enstrüman

Uluslararası ödemeleri yapmak için kullanılan başlıca enstrümanlar şunlardır: 1. Dış Borçlar Bonosu 2. Banka Draftları ve Telgraf Transferleri 3. Telgraf Transferi 4. Akreditif. 1. Yabancı Borsalar: Yabancı bir döviz faturası, uluslararası ödemeleri yapmak için geleneksel bir formdur. Çekmeceden talep s

Spot ve Vadeli Döviz Kurları ve Reel Döviz Kuru

Spot ve Forward Döviz Kurları ve Reel Döviz Kuru! Döviz piyasasında işlemler, döviz kuru olarak adlandırılan işlemlerle gerçekleştirilir. İki ulusun para birimlerinin birbirleriyle değiş tokuş edilme oranına döviz kuru denir. Örneğin, 1 ABD doları Rs ile değiştirilirse. 10 sonra döviz kuru 1 ABD Doları = Rs. 10. Başka bir deyişle,

Uluslararası Piyasada Döviz Kurunun Belirlenmesi (Şekilli)

Uluslararası Pazarda Döviz Kurunun Belirlenmesi! Döviz kuru, diğerinin cinsinden bir ulusal para birimi fiyatı olarak, döviz piyasasında değer teorisinin genel prensibine göre, yani talep ve arz güçlerinin etkileşimi ile belirlenir. Dolayısıyla, döviz piyasasındaki döviz kuru, döviz talebi ile döviz arzı arasındaki etkileşim ile belirlenecektir. Döviz için talep fon

Döviz Amortismanı: Döviz Amortismanına İlişkin Faydalı Notlar

Döviz Amortismanı: Döviz Amortismanına İlişkin Faydalı Notlar! Olumsuz bir ödemeler dengesini düzeltmenin bir diğer önemli yöntemi, ev para biriminin dış (döviz) değerini amortisman etmektir. Bu cihaz açıkça ülkenin esnek bir döviz kuru politikası uyguladığını varsaymaktadır. Dolayısıyla döviz amortis

4 Ödemeler Dengesinde Ana Dengesizlik Türleri

Ödemeler dengesindeki ana dengesizlik türleri: i. Döngüsel Dengesizlik ii. Yapısal Dengesizlik iii. Kısa Dönem Dengesizlik iv. Uzun dönem Disequilibrium! ben. Döngüsel Dengesizlik: Ticaret çevrimleriyle oluşur. Refah ve depresyon gibi ticaret döngülerinin farklı aşamalarına bağlı olarak, talep ve diğer güçler değişkenlik gösterir, ticaretin yanı sıra ticaretin büyümesinde de değişmelere neden olur ve buna bağlı olarak bir fazlalık veya açık ödemeler dengesine neden olur. Ödemeler dengesinde konjonktürel de

Bir Ülkenin Ödemeler Dengesinde Dengesizliği Üretmeye Neden Oluyor

Bir ülkenin ödemeler dengesinde dengesizliği üreten nedenler: 1. Ticaret Çevrimleri 2. Büyük Gelişim ve Yatırım Programları 3. İhracat Talebini Değiştirme 4. Nüfus Artışı 5. Büyük Dış Borçlanmalar 6. Enflasyon 7. Gösteri Etkisi 8. Karşılıklı Talepler! Bir ülkenin ödemeler dengesi konumundaki dengesizliği, kısa bir süre için veya uzun bir süre için ortaya çıkabilir. Ödemeler dengesindeki herhangi bir d

Azgelişmiş Ülkelerde Dış Ticaret Koşullarının Uyumsuzluğunun Sebepleri

Azgelişmiş Ülkelerde Dış Ticaret Koşullarının Uyumsuzluğunun Sebepleri! Onlar: 1. Azgelişmiş ülkeler serbest ticaret politikasına sahip olamazlar: Ricardian “karşılaştırmalı maliyetler” ilkesi, verimli üretim için serbest ticareti desteklemektedir. Bu, basitçe, laissez teorisinin uluslararası emtia alışverişinde bulunma biçiminin bir uzantısıdır. Teori, farklı ülkeler arasındak

Uluslararası Ticaret: Uluslararası Ticaretin Özellikleri, Avantajları ve Dezavantajları

Uluslararası Ticaret: Uluslararası Ticaretin Özellikleri, Avantajları ve Dezavantajları! İç ve Uluslararası Ticaret: İç ya da iç ticaret, bir ülkenin ya da bölgenin coğrafi sınırları içerisinde gerçekleşen işlemleri ifade eder. Ayrıca bölge içi veya ev ticareti olarak da bilinir. Öte yandan, uluslarara

Uluslararası Ticaretin Karşılaştırmalı Avantajı Teorisi: David Ricardo

Uluslararası Ticaretin Karşılaştırmalı Avantajı Teorisi: David Ricardo! Klasik uluslararası ticaret teorisi, popüler olarak Karşılaştırmalı Maliyetler veya Avantaj Teorisi olarak bilinir. 1815 yılında David Ricardo tarafından formüle edildi. Ricardo tarafından sunulan karşılaştırmalı maliyet avantajı açısından klasik yaklaşım, ülkelerin ticaretle nasıl ve neden kazandıklarını açıklamaya çalışır. Karşılaştırmalı maliyet avantajı fikri,

Sabit ve Esnek Döviz Kurları

Sabit ve Esnek Döviz Kurları! Dönüştürülemez kâğıt para standardı altında, sabit ve esnek olmak üzere iki tür döviz kuru olabilir. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) mevcut para sistemi kapsamında sabit veya sabit döviz kurları sabit döviz kurları veya par değerleri olarak bilinmektedir. Aslında, IMF, gerekt

Döviz Kurunun Yönetilen Esnekliği

Döviz Kurunun Yönetilen Esnekliği! Sert sabit ve serbestçe esnek döviz kurlarının iki ucuna karşı, döviz kuru rejimine ilişkin pratik değerlendirmelerde kontrollü veya yönetilen bir esneklik sistemi önerilmektedir. Sabit ve değişken döviz kuru arasındaki ara rejime odaklanma, dezavantajları ortadan kaldırma ve her iki uç sistemin de avantajlarını yakalama konusunda ihtiyatlılık için arzu edilir. Döviz kuru sisteminin yön

Döviz Kurlarındaki Dalgalanmaların 7 Ana Sebebi

Uluslararası ödemelerdeki döviz kurlarındaki dalgalanmaların başlıca nedenleri şunlardır: 1. Ticaret Hareketleri 2. Sermaye Hareketleri 3. Borsa İşlemleri 4. Spekülatif İşlemler 5. Bankacılık İşlemleri 6. Para Politikası 7. Politik Koşullar! Çeşitli döviz kuru belirleme teorileri, gördüğümüz üzere, yalnızca dengeyi veya normal uzun vadeli döviz kurlarını açıklamaya çalışır. Ancak döviz kurlarının piyasa oranlar

Döviz Kuru Sisteminin Dalgalanmasının Avantajları

Döviz Kurları Sistemindeki Dalgalanmanın Avantajları! Bu sistem altında, döviz piyasasında talep ve döviz arz arasındaki etkileşim ile döviz kurunun serbestçe belirlenmesine izin verilmektedir. Talep ve döviz arzının göreceli pozisyonları, ülke ödemeleri dengesindeki açık veya fazlalığa bağlıdır. Dolayısıyla döviz kurlar

Modern Ticaret Teorisinin 4 Dezavantajları

Modern uluslararası teorinin dört dezavantajı şunlardır: 1. Aşırı basitleştirme 2. Kısmi denge ve genel denge analizi değil 3. Tek taraflı teori 4. Birçok olası açıklamadan biri! 1. Basitleştirme: Bazı eleştirmenler, Ohlin'in faktör oranları teorisinin gerçekçi olmadığını, çünkü klasik doktrininki gibi basitleştirilmiş varsayımlara dayandığını iddia ediyorlar. Bu teoriyi açıklamak için ilk model

Heckscher-Ohlin Uluslararası Ticaret Teoremi (Figürlü)

Heckscher-Ohlin Uluslararası Ticaret Teoremi! Nitekim, Ohlin'in teorisi, Ricardian'ın uluslararası ticaret teorisinin bittiği yerde başlar. Ricardian teorisi, uluslararası ticaretin temelinin karşılaştırmalı maliyet farkı olduğunu belirtir. Ancak bütün bu karşılaştırmalı maliyet farkından sonra nasıl ortaya çıktığını açıklamadı. Ohlin'in teorisi bu farkı

Uruguay Turu ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Anlaşması

Uruguay turu ve DTÖ'ndeki yedi anlaşma şu şekildedir: I. Mamul Mallar Anlaşması II. Tarım Anlaşması III. Tekstil ve Giyim Ticaretinde Anlaşma (Çok Lifli Düzenleme) IV. Ticarete İlişkin Yatırım Önlemlerine İlişkin Sözleşme (TRIMS) V. Ticarete İlişkin Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Sözleşme (TRIPS) VI. Hizmet Ticareti Sözleşmesi

Uluslararası Ticaret: Sınıflandırma, Özellikler ve Diğer Detaylar

Uluslararası ticaretin amacı üretimi arttırmak ve halkın yaşam standardını yükseltmektir. Uluslararası ticaret, bir ulusun vatandaşlarının, başka bir ülkede üretilen mallara sahip olmalarını isteme ve kullanmalarına yardımcı olur. İki veya daha fazla ülke arasındaki ticarete dış ticaret veya uluslararası ticaret denir. Bu, iki ülkenin vatandaşl

Uluslararası Ticaretin Avantajları ve Dezavantajları

Uluslararası Ticaretin Avantajları: (i) Doğal kaynakların optimum kullanımı: Uluslararası ticaret, her ülkenin doğal kaynaklarını en iyi şekilde kullanmasına yardımcı olmaktadır. Her ülke, kaynaklarının en uygun olduğu ürünlerin üretimine odaklanabilir. Kaynak israfından kaçınılır. (ii) Her türlü malın mevcu

Uluslararası Para Fonunun En İyi 10 Fonksiyonu (IMF)

Uluslararası Para Fonu'nun temel işlevlerinden bazıları şunlardır: 1. Değişim İstikrarı: IMF'nin ilk önemli işlevi, döviz kurundaki istikrarı korumak ve böylece döviz kurundaki dalgalanmaları önlemek. Kurucu, tüm üyelerin paranın değerinin altın veya ABD doları cinsinden beyan edilmesinin zorunlu kılınması, devalüasyon kriterlerinin uygulanması, sırasıyla daha fazla bilgi ile veya IMF’nin izninin alınması ile yüzde 10 veya daha fazla Üyelerin birden fazla döviz kuruna girmeleri ve ayrıca beyan edilmiş parite dışında fiyatlardan altın almaları veya satmaları yasaklanmıştır. 2. BOP Denges

Uluslararası Para Fonu (IMF): Amaçlar, Organizasyon ve Diğer Detaylar

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) amaçları, organizasyonu, kaynakları ve eleştirel değerlendirmesi hakkında derinlemesine çalışalım. IMF'nin Amaçları: IMF'nin ana sözleşmesinde belirtildiği gibi ana hedefleri şunlardır: (i) Uluslararası Parasal İşbirliği: Fonun en önemli amacı, çeşitli uluslararası parasal sorun ve konularda danışma ve işbirliği için makine ve ekipman sağlayan kalıcı bir kurum aracılığıyla, çeşitli üye ülkeler arasında uluslararası parasal işbirliği oluşturmaktır. (ii) Değişim İstikrarının Sağlanması: Fonun bir

2 Ana Ticaret Kısıtlamaları Çeşitleri

Belirli bir ülkenin Hükümeti, aşağıdaki form veya türlerde kısıtlamalar getirmek ister: - 1. Tarife Oranı veya Gümrük Vergileri 2. Kantitatif Kısıtlamalar. Tip # 1. Tarife Ücreti veya Gümrük Vergileri: Yerel üreticinin, tüccarların ve belirli bir ülkenin hükümeti olan hizmet sağlayıcıların çıkarlarını korumak için farklı tarife sistemleri uygulayabilir. Örneğin: 1. Tek Sütun Tarife Si

Farklı Kısıtlama Çeşitlerinin İlk 4 Avantajı

Bu makale, ilk dört avantaj ve farklı türde kısıtlamaların yararlarına ışık tutuyor. Bunlar: 1. Bebek Endüstrilerinin Korunması 2. İstihdamın Teşvik Edilmesi 3. Endüstrilerin Çeşitlendirilmesi 4. Ödemeler Dengesi Dengesi. Avantaj 1. Bebek Endüstrilerinin Korunması: Halen gelişimin başlangıç ​​aşamasında olan ve doğru kurulmamış endüstrilere bebek endüstrisi adı verilir. Bu nedenle, yerli sanayi birimlerin

Ödemeler Dengesi: Hesabın Anlamı ve Çeşitleri

Bu makaleyi okuduktan sonra ödemeler dengesi ve ödemeler dengesi hesabı anlamlarını öğreneceksiniz. Ödemeler Dengesi Anlamı: Firmalarda olduğu gibi, yılsonunda Bilanço ve Nakit akışını göstermeleri gerekmektedir, aynı şekilde ulusal hükümet de ülkenin döviz cinsinden gelen makbuzları ve ödemeleriyle ilgili anlık görüntüsünü almak istemektedir. Ödeme Bakiyesi olarak adlandı