Hindu

Purusharthas: Psiko - Aşrama Teorisinin Ahlaki Temelleri

Purusharthas, Ashram teorisinin psiko-ahlaki temelleri olarak tanımlanmaktadır. Ashramas'taki ve içindeki grupla ilgili olarak bireyin yaşamının işlenmesi anlayışı, gerekçesi, yönetimi ve davranışlarıyla ilgilenirler. Bunlar, bireye psikolojik eğitim almada ve kendisini gerçek toplumla ilgilenmeye hazırlamada yardımcı olur. Bu teoriye göre, d

Karma Doktrini (7 Karma'nın Varsayımı)

'Karma' doktrini Hindu sosyal düzeninde o kadar derine kök salmış ki, Hindu sosyal organizasyonunun etik arka planı olarak kabul ediliyor. 'Karma' teorisi ile ilgili referanslar Upanishad'larımızda bulunmaktadır. Daha sonra bu doktrin Hindu kültürünün ayrılmaz bir parçası haline geldiği için çok popüler ve kabul edilebilir hale geldi. 'Karma' k

Karma'nın 8 Önemli Önemli Doktrini

Farklı bilim adamları tarafından bir dizi karma karma öğretisi sağlanmıştır. Önemli doktrinlerin bazıları aşağıda tartışılmaktadır: 1. Manu Doktrini: Hindistan'da 'Manusmriti' ilk defa 1913'te Kalküta'da basılmıştır. Manu, her türlü eylemin (karma) akıl, beden ve konuşmanın sonucu olduğu görüşündedir. İyi eylemler iyi etkiler üretir

Dharma - Evreni Korumak İçin Dharma'yı Kullanma

'Dharma' kelimesi, korumak veya bir arada tutmak anlamına gelen Sanskritçe kökü 'dhri' kelimesinden türemiştir. Sosyal istikrarı korumanın ilkesidir. Dharma herkesi korur, 'dharma' yaratılan her şeyi korur. Tüm yaratılışın iyiliği için yaratılmıştır. Dharma'nın Hindu görüşü, evreni koruyabilen ilke olduğu yönündedir. 'Vedalar' dharma

Hindu Sosyal Organizasyonu ve Özellikleri

Hindular, Hindu sosyal organizasyonunun bir dizi özelliğine inanır. KM Panikkar'a göre Hinduizmin sosyal yapısı iki temel kuruma dayanıyor - kast ve ortak aile. Hindularla dinleri dışındaki her şey ve her şey bu iki kurumla ilgilidir. Y. Singh, Hinduizm'in normatif ilkelerinin inanç, fikir ve izin verilebilirlik, liberalizm, varlık ve olma, yaratma ve yıkma, faydacılık ve manevi aşkınlık mantığına dayandığı görüşündedir. Genel olarak konuşursak, Hin

11 Dharma'nın Özellikleri - Tartışıldı!

Dharma'nın en önemli özelliklerinden bazıları şunlardır: (1) Sosyal İlke: En yüksek purusartha olarak 'dharma', doğal, ahlaki ve dini olaylarda işleyen kozmik yasayı temsil ediyordu. Dharma, büyük sastralarda toplumsal düzende kodlanmış olan belli görev ve yükümlülükler bağlamında tanımlanmıştır. (2) İyi İlkesi: Dharma, iy

Hindu Sosyal Organizasyonları (Genel Bakış)

İnsanın sosyal organizasyonu, yaşam felsefesinden ve dünya görüşünden etkilenir. Bu nedenle, Hindu'nun yaşamın ve dünyanın nihai temeli hakkındaki anlayışına ve onun nihai gerçekliğe olan bağlılığına dair derin bir bilgi sahibi olmak, Hindu sosyal organizasyonunu tam anlamıyla kavramak için gereklidir. Hindu, ruhun ölümsüzlüğ

Varna Sisteminin Çağdaş Uygunluğu

Aslen, Varna kelimesi, 'seçmek' anlamına gelen Sanskritçe kökü 'Vri' kelimesinden türetilmiştir. Bu nedenle, Varna, mesleğe ilişkin bir şey seçimi ile ilgilidir. Ancak çağdaş toplumda Varna sistemi kast şeklini alır. Yeteneğe dayalı meslek seçimi 'Varna'nın temelidir, ancak günümüzde kast sistemi doğum üzerine kuruludur. İkincisi, aslında sadec